ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาและการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมเพื่อรองรับ การขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Understanding Artificial Intelligence ethics in the New S-Curve Industries)” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งในการรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ ที่กำลังจะมีบทบาทอันสำคัญในปัจจุบันและอนาคตต่อไปข้างหน้า การพัฒนาความรู้และหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) ซึ่งศึกษาและนำเสนอโดย สำนักงานกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ในการให้ความสำคัญตั้งแต่ ผู้กำกับ ดูแลนโยบายและการส่งเสริม ซึ่งเป็นบุคคลต้นทางที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ กฎระเบียบ

อ่านเพิ่มเติม