หลักการและเหตุผล

การตระหนักรู้ในด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

บุคลากรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางของกระบวนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

เป็นรากฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

>>
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาปัญญาประดิษฐ์ ทั้งบุคลากรต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของกระบวนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้พร้อมเข้าสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์
>>
เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Roadmap)
>>
เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ
>>
เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course) สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และด้านการมีจริยธรรมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline)
>>
เพื่อพัฒนาทักษะในการใข้เครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
>>
เพื่อให้เกิดเครือข่ายการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สมาคม สมาพันธ์ และประชาชน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ตามจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้อย่างถูกต้อง โดยว่าแผนการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และกำหนดตัวชี้วัด ระบบปัญญาประดิษฐ์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบ กำหนดเป้าหมายและประเมินผลจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์