ข่าวสาร และวิดีโอ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์