สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนํา แนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการแปลงแนวปฏิบัติจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

      สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนํา แนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการแปลงแนวปฏิบัติจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม www.Thainewsvision.com

      นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลการประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ พร้อมกล่าวปาฐกถาแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ โรงแรมเบสท์เวส เทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

      ด้าน นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ สร้างความตระหนักรู้ฯมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์สําหรับ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ รวมถึงจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course) สําหรับกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และพัฒนาทักษะในการใช้ เครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ และเพื่อเกิดเครือข่ายการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรม ในประเทศ ซึ่งมีผลการดําเนินการที่สําคัญ

      สําหรับผู้ได้รับรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนําแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งาน ครอบคลุมบทบาทในแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 3 บทบาท โดยการพิจารณาตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จํานวน 15 รางวัล เงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และ ใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ระดับบุคคล จํานวน 12 รางวัล

1. บทบาทผู้รักษากฏ นโยบาย และบริหารจัดการกฏระเบียบ (Regulator) จํานวน 4 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศ : คุณสมบัติ สิริพัฒนากุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : คุณลดาวัลย์ ไพศาลวรภัทร CEO บริษัท แพลนเตอร์ กรุ๊ป จํากัด
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณธนนท์ มาเจริญ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
– รางวัลชมเชย : คุณณัฐวุฒิ ชูชื่น กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. บทบาทนักวิจัย นักพัฒนา (Developer) จํานวน 4

– รางวัลชนะเลิศ : คุณธเนศ สิงห์ลอ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :
คุณวสันต์ ณ ชัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ และความหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณอภิสิทธิ์ เบนอารีย์ ส่วนงานโครงข่ายโทรศัพท์ประจําที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
– รางวัลชมเชย : คุณสรรเพชญ พูลสุขโข กองเทคนิคและเครือข่าย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบ แห่งประเทศไทย
3. บทบาทผู้ใช้งานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (User) จํานวน 4 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศ : คุณมินตรา ทองตัน สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : คุณขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณธนากร เวสารัชช์
ธนาคารออมสิน สาขาลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
– รางวัลชมเชย : คุณพลอยชมพู นวนเปี้ย สาขาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลระดับองค์กร จํานวน 3 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ส่วนงานโทรศัพท์ประจําที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)