Online Course Artificial Intelligence Ethics

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ "จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์" สำหรับทุกคน แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร เลือกได้ตามบทบาทที่ท่านเป็นในองค์กร
1. ผู้บริหาร ผู้กำหนด ผู้กำกับนโยบาย
2. นักวิจัย นักพัฒนา โปรแกรมเมอร์ และ ผู้ให้บริการ
3. ผู้ใช้ทั่วไป และ ผู้มีผลกระทบ

⭐️หลักสูตรละ 3 บท รวมกันประมาณ 45 นาที พร้อมแบบทดสอบ
อย่าลืมทำแบบทดสอบในแต่ละบท เราจะทำการคัดเลือก ผู้เข้าอบรมภาคปฏิบัติ (Workshop) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

⭐️ซึ่งการอบรมภาคปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 12 ชั่วโมง จะจัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
โดยเลือกจาก เกณฑ์ ดังนี้
1. สมัครเข้าร่วมการอบรมภาคปฏิบัติ (Workshop)
2. คะแนนการทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
3. จำนวน 1,200 คน แรก ที่ผ่านเงื่อนไข ข้อ 1 และ 2

⭐️ประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท
- ได้รับโล่ จาก รมต. DE
- ได้รับเกียรติบัตร AIET ขั้นสูง

หมายเหตุ: วันและสถานที่อบรมภาคปฏิบัติ ตามภูมิภาค จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ผู้กำหนด ผู้กำกับนโยบาย

หลักสูตรสำหรับนักวิจัย นักพัฒนา โปรแกรมเมอร์ และ ผู้ให้บริการ

หลักสูตรสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และ ผู้มีผลกระทบ